Regels goed gebruik

Regels voor het goed gebruik van het netwerk van de UGent en van de computers beheerd door de DICT

De juridisch bindende versie vindt u op https://www.ugent.be/nl/univgent/reglementen/voorzieningen/ict/netwerk.htm/ sleutel-icoon.

Algemeen

Het intercampus-computernetwerk van de Universiteit Gent is bestemd voor academisch onderzoek en onderwijs en voor activiteiten ter ondersteuning daarvan.

Het universitaire netwerk is aangesloten op BELNET, het Belgische onderzoeksnetwerk. Er is een Acceptable Use Policy (AUP) die bepaalt wat wel en niet toegelaten is op BELNET. Deze AUP is beschreven in het basisnummer van BELNET Info. BELNET is op zijn beurt aangesloten op internationale netwerken zoals EUROPAnet en NSFnet, die elk hun eigen AUP hebben.

Wanneer men het netwerk gebruikt, dient men dus niet alleen rekening te houden met de regels voor goed gebruik van het netwerk van UGent, maar ook met de AUP's van de netwerken waar men via ons netwerk gebruik van maakt.

Voorschriften

 1. Het netwerk van UGent mag enkel gebruikt worden voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten door personeel en studenten van de Universiteit Gent. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Het universitaire netwerk kan niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  • Extensief gebruik van het netwerk voor persoonlijke of recreatieve doeleinden is niet toegestaan.
  • Het is verboden toegang te verschaffen tot het netwerk (en op deze wijze tot BELNET) aan personen die geen deel uitmaken van de Universiteit Gent.

 2. Een gebruiker heeft enkel toegang tot de computers aangesloten op het netwerk van UGent, BELNET en het Internet die ofwel bestemd zijn voor publiek gebruik (b.v. een anonieme ftp-server) of waarop de gebruiker een geregistreerde account heeft. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Gebruik van computers waar men geen toegang toe heeft, is verboden, ook al zijn deze computers niet beveiligd.
  • Pogingen om niet-geautoriseerde toegang te verkrijgen tot computers aangesloten op het netwerk van UGent, BELNET of het Internet zijn verboden.

 3. De privacy van andere gebruikers en de integriteit van de gegevens mogen niet in gevaar worden gebracht. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Het is niet toegestaan de elektronische post van andere gebruikers te lezen.
  • Het is verboden zich op het netwerk voor te doen als een andere gebruiker.
  • Netwerk-snooping is verboden.

 4. Het is verboden de goede werking van het universitaire netwerk te schaden of door overmatige belasting andere gebruikers te hinderen. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Activiteiten die een hoge netwerkbelasting met zich meebrengen (zoals een backup over het netwerk of een grote bestandsoverdracht) dienen uitgevoerd te worden buiten de gewone werkuren (b.v. 's nachts of tijdens het weekend).
  • Om de goede werking van het netwerk te garanderen, wordt het toewijzen van IP-nummers en host-namen centraal beheerd door DICT. Het zelf creëren van een IP-nummer of het aansluiten van een computer met een niet-geregistreerde naam kan de goede werking van het netwerk schaden en is niet toegelaten.

 5. Voor zijn werking is het netwerk aangewezen op beperkte middelen qua mankracht, bandbreedte en computers. Elke verspilling van deze beperkte middelen is verboden. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Het zich abonneren op mailing-lijsten die beschikbaar zijn aan UGent via netnews is een verspilling van systeemmiddelen en dient vermeden te worden.

 6. Door gebruik te maken van het netwerk van UGent, verbindt men er zich toe de Regels voor goed gebruik van het netwerk van de Universiteit Gent te zullen naleven.

Regels voor het goed gebruik van de computers beheerd door DICT

 1. Alle computers beheerd door DICT zijn aangesloten op het universitaire netwerk. Gebruikers van computers beheerd door DICT dienen zich derhalve te houden aan de Regels voor goed gebruik van het netwerk van de Universiteit Gent.

 2. Een account op een computer beheerd door DICT is strikt persoonlijk. De gebruiker is verantwoordelijk voor de hem/haar toegekende account. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Een account wordt nooit uitgeleend aan iemand anders, ook niet aan een collega, een secretaris/secretaresse of een medestudent.
  • De houder van een account dient ervoor te zorgen dat zijn/haar account niet door anderen kan worden gebruikt. Dit impliceert o.a. het volgende.
   • Het wachtwoord dient oordeelkundig gekozen te worden en dient steeds geheim gehouden te worden. Wanneer men vermoedt dat het wachtwoord gecompromitteerd is, dient men het onmiddellijk te wijzigen.
   • Na gebruik van een computer beheerd door DICT dient men steeds uit te loggen.
   • Wanneer men een PC of terminal die opgesteld is in een publieke ruimte onbeheerd achterlaat - ook voor korte periodes - dient men ofwel uit te loggen, ofwel een lock-programma te laten lopen.
  • Het gebruik van een account van een andere gebruiker is strikt verboden.
  • Het is niet toegelaten te pogen het wachtwoord van een andere gebruiker te achterhalen.

 3. Het is verboden de goede werking van de computers beheerd door DICT te schaden of door overmatige belasting andere gebruikers te hinderen. Dit impliceert o.a. het volgende:
  • Grote jobs worden in de background uitgevoerd.
  • Het file-systeem /tmp is bestemd voor tijdelijke bestanden die aangemaakt worden door systeemprogrammatuur (zoals editors, compilers enz.). Extensief gebruik van /tmp voor persoonlijk gebruik kan de andere gebruikers schaden en is daarom niet toegelaten.

 4. Door een account te aanvaarden, verbindt men zich ertoe de Regels voor goed gebruik van de computers beheerd door DICT te zullen naleven.

Implementatie en maatregelen


De Regels voor goed gebruik van het netwerk van Universiteit Gent en de Regels voor goed gebruik van computers beheerd door DICT zullen bekendgemaakt worden aan alle vakgroepen en centrale en rectorale diensten. De regels zullen ad valvas uithangen in alle PC-knooppunten en in de gebruikerszaal van DICT.

Om het naleven van de regels te kunnen verifiëren, kan DICT - indien nodig - vragen dat een gebruiker zich identificeert. Bij niet-naleving van de regels kan de Directie ICT maatregelen treffen. In sommige gevallen kan dit leiden tot het opheffen van een account of het ontzeggen van de toegang tot het universitaire netwerk. Een dergelijk voorval wordt steeds gerapporteerd aan de Academische Overheid die dan verder gepaste sancties kan treffen.