Webhosting voor labo, onderzoeksgroep of congres

Voor personeelsleden biedt DICT naast de mogelijkheid om een persoonlijke website te hosten ook de mogelijkheid een website voor entiteiten zoals labo's, onderzoeksgroepen, congressen e.d. te hosten.

Opmerking: voor een website specifiek voor een faculteit of vakgroep geniet hosting bij het portaal de voorkeur.

Het verschil met een persoonlijke website is dat de mogelijkheid wordt geboden om de site op een eenvoudige manier met verschillende gebruikers te onderhouden en dat je een verkorte URL bekomt zoals bv. www.tandheelkunde.ugent.be.


Aanbod


Welke informatie hebben we nodig?

 • Kies de verkorte URL voor je website: (www.)gekozennaam.ugent.be.

  De beperkingen en voorwaarden waaraan deze URL moet voldoen:
  • De URL eindigt steeds op .ugent.be
  • Je kan slechts 1 verkorte URL per netwerkschijf bekomen.
  • Enkel letters, cijfers en het "-" teken zijn toegelaten en de gekozennaam begint steeds met een letter.
  • De gekozennaam is maximaal 25 tekens.
  • De verkorte URL mag nog niet bestaan.
  • De gekozennaam moet duidelijk zijn en de inhoud dekken.
  • De gekozennaam mag niet gelijk zijn aan je login/user naam

 • Kies dus een niet te lange naam. In URLs worden woorden meestal aan elkaar geplakt, het gebruik van het "-" teken is te vermijden.
 • Let er ook op een voldoende duidelijke en specifieke naam te kiezen. In de URL kunnen naar keuze hoofd- of kleine letters gebruikt worden.
 • Geef een beknopte omschrijving van de webshare en geef ook op waar eventuele afkortingen voor staan.
 • Wie moet toegang krijgen tot de netwerkschijf of share? M.a.w. Wie krijgt toestemming om de website bij te werken? Enkel personeel of 3de cyclus studenten komen hiervoor in aanmerking.


Hoe aanvragen?

 • Je kan deze netwerkshare en bijhorende verkorte URL aanvragen via DICT Selfservice.

Hoe gebruiken?

 • Na een verificatie van de gegevens, wordt de webruimte, indien alles in orde is, voorzien. De aanvrager krijgt dan onderstaande info van de helpdesk via e-mail. De sharenaam wordt door ons toegekend en is een unieke naam die gebruikt dient te worden bij het mounten van de netwerkschijf.
 • Verkorte URL: www.gekozennaam.ugent.be (ook zonder www.)
  
  Sharenaam: \\files.ugent.be\<loginnaam>\www\shares\<gekozennaam>
  
  Toegelaten gebruikers:
  loginnaam en naam van de toegelaten gebruiker(s)
  
 • Mount de netwerkschijf op uw eigen computer, bv. als W:-schijf (W voor website). Dit kan door elk van de opgegeven gebruikers gebeuren. Meer info over het mounten.
 • Maak uw website (html-bestanden) aan en kopieer deze naar de netwerkschijf (bv. je W:-schijf). De file index.html is de startpagina en wordt weergegeven als je naar de verkorte URL surft. Bij de aanmaak van de webruimte wordt een voorlopige .default.html voorzien. Let op, dit is een read-only template, en kan dus niet effectief worden gebruikt. Er wordt ook een template .htaccess bestand aangemaakt dat wel kan worden aangepast.

Migratie

 • Het is mogelijk om een eigen webserver te migreren naar deze hosting met behoud van de huidige URL in de vorm van http://naam.ugent.be (dus zonder www.)
 • Indien u de website van de vakgroep, labo, ... op uw persoonlijke website had opgezet, dan is het eenvoudig deze over te zetten naar de aangevraagde netwerkschijf. Op uw eigen computer mount u zowel uw persoonlijke netwerkschijf (bv. H:-schijf), als de nieuwe netwerkschijf van de website van vakgroep, labo,... (bv. W:-schijf). Op uw eigen computer kun u dan de bestanden overslepen van de ene netwerkschijf naar de andere om de website te verplaatsen.
 • Wil u bijkomend dat de oude pagina automatisch doorschakelt naar de nieuwe, dan kan u een redirect-pagina plaatsen als start- en enige pagina op uw oude website. Noem deze index.html en neem volgende inhoud over, waarbij u het correcte nieuwe adres opgeeft uiteraard.
 • <html>
  <head>
  <title>redirect</title>
  <meta http-equiv="refresh" content="3;URL=http://www.naam.ugent.be/">
  </head>
  <body>
  <h3>Onze website is verplaatst</h3>
  Binnen een aantal seconden wordt u automatisch doorgeschakeld naar
  onze nieuwe website. Gelieve uw bookmarks aan te passen met het nieuwe
  adres <a href="http://www.naamke.ugent.be/">http://www.naam.ugent.be/</a>.
  </body>
  </html>
  

  Scripting

  • Indien u wenst gebruik te maken van scripts op deze share, zult u wellicht permissies van bestanden moeten wijzigen.
  • Het gebruik van scripting is mogelijk. De volgende talen en extensies worden ondersteund:
   • PHP 7.4 (extensie .php) (uitgeschakelde functies: exec, passthru, shell_exec, system, proc_open, popen, curl_exec, curl_multi_exec, show_source)
   • Perl 5.* (extensie .pl)

  • Gebruik geen scripts waarvan je niet de volledige werking begrijpt.
  • De UGent webservers ondersteunen geen:
   • Active Server Pages (ASP)
   • Python
   • cgi-scripts : om veiligheidsredenen worden enkel scripts in bovenstaand lijstje ondersteund. Executable scripts worden niet ondersteund.

  • Let op bij gebruik van tooltjes voor statistieken en dergelijke. Sommige daarvan genereren advertenties, wat absoluut niet in overeenstemming is met de regels van goed gebruik!
  • De logbestanden van uw webshare zijn beschikbaar via de folder /logs (via de SMB share, dus niet via de website zelf).
   De logs met foutmeldingen van de webserver zijn beschikbaar via logs/error_log_443.log
   De logs met bezoeken aan uw website zijn beschikbaar via logs/access_log_443.log
  • Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om de /tmp folder te gebruiken, de webshares-omgeving is immers een gedeelde omgeving.
   Je stelt beter /srv/vhosts/‹vhost›/htdocs/tmp in als temp-folder waarbij ‹vhost› de url is van je webshare (zonder 'www.' prefix). Voor webshare 'mijnsite.ugent.be' komt dit dus neer op /srv/vhosts/mijnsite.ugent.be/htdocs/tmp/
  • Er is geen shell (ssh) toegang voorzien voor de webshares omgeving.
   Een workaround is om in een eigen linux vm (vmware, vagrant, virtualbox, ...) de netwerkschijf van je webshare te mounten en daar kan je dan alle shell commando's uitvoeren zoals je vroeger op webssh kon. In die VM kan je dan alle tools die je wil gebruiken (zoals composer, drush, git, ...) zelf installeren.
  • Mounten van een webshare kan door dit te voorzien in /etc/fstab (getest op Ubuntu 23.10 Mantic):
   Instructies voor het mounten van de webshare kan u hier terug vinden.

  Afschermen

  • Webshares zijn standaard volledig publiek beschikbaar, zowel binnen UGent als op internet. Als je de toegang tot (een deel van) je website wil afschermen zijn er verschillende mogelijkheden:
   • Login via CAS (Centrale Authenticatie Service) van DICT : uw site kan enkel bekeken worden na succesvolle login met een UGent-account. U kan toegang beperken tot bepaalde personen of een bepaalde groep. Meer informatie hierover op CAS (Centrale Authenticatie Service): voor ontwikkelaars.
   • Beperk toegang op basis van het IP-adres van de bezoeker : Standaard is uw website beschikbaar voor heel internet, maar door bepaalde regels in te stellen in het .htaccess bestand kan je de toegang beperken zodat je website enkel binnen het UGent-netwerk (+ VPN) bekeken kan worden. Op je webshare is in de WWW-folder een .htaccess bestand te vinden met een aantal voorbeelden die je kan inschakelen.
   • Tip: Er kan een .htaccess per folder van uw website ingesteld worden. Zo kan je bijvoorbeeld uw site standaard publiek toegankelijk maken, maar toegang tot een bepaalde folder beperken via CAS en/of op basis van het IP-adres van de bezoeker.

    Backup

    • DICT voorziet snapshots van vorige versies van jouw webshare. Die worden elke avond om 8 uur genomen, en blijven een maand lang beschikbaar. Daarnaast zijn er ook wekelijkse snapshots - de retentie is daar 3 maand. Tenzij er omwille van specifieke redenen ad-hoc backups gewenst zijn is het niet nodig om zelf je webshare op regelmatige basis te gaan backuppen. De toegang tot de snapshots gaat echter niet via de 'vorige versies' feature zoals die wel beschikbaar is voor andere shares. De snapshot directory is standaard niet zichtbaar, ook niet als je 'toon verborgen bestanden' hebt aangevinkt. Je dient manueel het pad in te geven in File Explorer op Windows - idem op Mac en linux. Dat pad is \\files.ugent.be\\www\shares\\.snapshot Voor Windows gebruikers is er nog een extra, √©√©nmalige registry tweak nodig (disable SMB directory caching). DICT heeft een app voorzien in het Company Portal die dat voor jou doet. Zoek in de portal naar FixSnapshotsWebshare. Herstarten is niet vereist.